REKRUTTERING

Rekruttering av unge talenter er én av tre prioriterte satsingsområder i Veidekkes arbeid med CSR
Rekruttering av unge talenter er én av tre prioriterte satsingsområder i Veidekkes arbeid med CSR

UTVALGTE MÅL   STATUS 2011   KOMMENTAR
Inntak av > 70 nye traineer i 2012 i Norge.       Bransjen er avhengig av å få tilført ny kompetanse i årene som kommer, og vi ønsker et høyt trykk på inntak av traineer.
Etablering av en skandinavisk trainee-ordning.       Vi har jobbet systematisk med rekruttering i Norge, og vil nå bruke erfaringene også i resten av vår skandianviske organisasjon.
Ha > 200 unge på lærlingekontrakt i 2012.       Bransjen er avhengig av å få tilført ny fagkompetanse i årene som kommer, og vi ønsker et høyt trykk på inntak av lærlinger.

Vi ser at mangelen på kvalifisert arbeidskraft vil bli en hovedutfordring for næringen framover. Derfor har vi brukt ekstra ressurser på å være tilstede ved aktuelle studentsteder og rekrutteringsevents i 2011. Tall fra Byggenæringens landsforening (BNL) viser at næringen trenger nesten 10 000 nye ansatte hvert eneste år. Rekruttering av unge talenter er derfor én av tre prioriterte satsingsområder i Veidekkes arbeid med CSR. Tydelige budskap om hva vi som organisasjon kan tilby, tilbud om sommerjobber og flere studentoppgaver er tiltak vi kommer til å bruke mer i tiden framover.

Lærling- og traineeordningen i Veidekke

I likhet med rekruttering, er utvikling av egne fagressurser svært viktig for Veidekke. Ved årsskiftet hadde vi totalt 234 personer på lærlingkontrakt i konsernet. Av disse var 170 i de norske delene av bedriften. Det gjør oss til en av landets ledende lærlingbedrifter. I Sverige og Danmark satses det også på lærlinger, og i 2011 var det 43 lærlinger i Sverige og 21 i Danmark.

Alternativt filde til flash grafenAlternativt filde til flash grafen

I 2011 hadde vi også 62 traineer i Norge. Vi arbeider aktivt for å holde en stabil rekruttering på rundt 50 traineer i året. Hittil omfatter ordningen bare den norske virksomheten, men det arbeides med på sikt å etablere en skandinavisk ordning.

Alternativt filde til flash grafenAlternativt filde til flash grafen

Skole på byggeplass

Veidekke etablerte prosjektet ”Skole på byggeplass” (SPB) tidlig på nittitallet for å bidra til økt rekruttering av fagarbeidere, særlig innen faggruppene forskaling, armering og betong. Det har tradisjonelt vært en utfordring for bygg- og anleggsbransjen å rekruttere nok fagarbeidere innen disse gruppene. Målgruppen for prosjektet var ”voksen ungdom” i aldersgruppen 19-40 år, som av ulike grunner stod i fare for å falle utenfor arbeidsmarkedet. Resultatene har definitivt kommet. I løpet av de siste tolv årene har SPB utdannet over hundre fagarbeidere som siden har startet som lærlinger i ulike bedrifter i bygg- og anleggsbransjen. I 2011 fikk Gamal Mahamoud Osman Fagprøvemedaljen for særdeles bra utført fagprøve i betong- og anleggsteknikkfaget – og lederen for prøvenemnda uttalte at han ”aldri i sin tid har sett en så flott fagprøve”. Gamal har gjennomført skolegang og faglig grunnopplæring gjennom ”Skole på byggeplass”.

På grunn av uenighet mellom NAV og Utdanningsetaten om ansvarsforhold, ser det dessverre ut til at prosjektet må ta en pause i sin nåværende form. SPB har imidlertid fått tilsagn om at det til høsten vil starte opp én eller to klasser i betongfaget. Veidekke vil dessuten fortsette SPB internt i blant annet Region Anlegg for å utvikle egne fagarbeidere. Dette blir en pilotsatsing fra vår side, og vi håper å kunne høste nye erfaringer på denne typen kompetanseutvikling.

Oppsigelser og permittering

Ustabile økonomiske tider de siste årene har aktualisert diskusjonene rundt permitteringsregler i Norge. Veidekke anser dagens regler for lite hensiktsmessige og altfor lite fleksible. Det er svært viktig for oss å unngå tap av nøkkelkompetanse slik vi har opplevd i tidligere nedgangstider, både med tanke på konsekvensene for selskapet, bransjen, og samfunnet i sin helhet. Permitteringer er aldri ønskelig, men kan være et godt redskap for å skape stabilitet og forutsigbarhet gjennom svingende konjunkturer. Vi mener at mer fleksible permitteringsregler vil gjøre det lettere å beholde nødvendig kompetanse for årene fremover. Det har vært svært mange endringer i regelverket de siste årene, ikke alltid til det bedre, og vi vil opprettholde vår kontakt med det politiske miljøet om denne saken.

Uavhengig av konjunkturene – Veidekke tar aldri lett på den belastningen det er å gjennomgå nedbemanningsprosesser. Vi er opptatt av å ha gode rutiner i denne typen prosesser, og vil alltid fokusere på tett samarbeid med tillitsmannsapparatet, gi god informasjon og følge opp de ansatte i ettertid med blant annet jobbsøkerkurs. I 2011 hadde vi ingen tilfeller av permitteringer eller oppsigelser på grunn av økonomiske resultater.

Opplæring - Veidekkeskolen

Like viktig som å rekruttere nye medarbeidere, er det å sørge for god kompetanseutvikling hos dem som allerede jobber i Veidekke. Gjennom Veidekkeskolen tilbys de ansatte et bredt utvalg av kurs og utviklingsprogrammer innen relevante temaer som HMS, lederutvikling, jus, byggfaglig kompetanse, kommunikasjon, prosjektledelse, økonomi og kundeforhold. I 2011 økte aktiviteten på Veidekke-skolen betydelig. Antall deltakere var på 3 380 personer, mot 2 109 året før. Dette er en økning på omtrent 40 %. Antall kursdøgn var på 5 345, sammenlignet med
3 650 i 2010. Den aller største økningen kom i forbindelse med HMS-opplæring.

Alternativt filde til flash grafenAlternativt filde til flash grafen

Veidekke ASA | Skabos vei 4 | Postboks 505 Skøyen 0214 Oslo | Kontakt oss | Søk i rapporten | Opphavsrett og ansvarserklæring |
Redaktør: Tommy Johansen | Ansvarlig Redaktør: Kai Krüger Henriksen | veidekke.no | veidekke.se | hoffmann.dk | veidekke.com | Årsrapport 2011 | Samfunnsrapport 2011