Kapitalforvaltning

Konsernets sentrale finansfunksjon har ansvar for å sikre virksomheten finansiering og benytter bank-, obligasjons- og sertifikatmarkedet som finansieringskilder. Veidekkes låneportefølje er differensiert med hensyn til både lånekilder og forfallstruktur.

I dag er Veidekke et rendyrket entreprenørselskap, og det innebærer mindre behov for kapital enn før eiendomsvirksomheten ble solgt. I desember 2020 inngikk Veidekke avtaler om refinansiering av banklån.

De nye avtalene omfatter en kassakreditt i DNB på NOK 1,75 milliarder med rullerende 364-dagers løpetid og en trekkfasilitet hos SEB på NOK 0,75 milliarder med tre års løpetid og to påfølgende ettårige forlengelsesopsjoner.

Ved utgangen av 2020 var lånerammene ubenyttet. Veidekke har i tillegg et senior usikret obligasjonslån med fastrente på NOK 600 millioner som forfaller i 2025. Konsernet hadde ingen utestående sertifikatlån per 31. desember 2020.

Veidekke har ingen offisiell kredittrating, men overvåker kvantitative og kvalitative faktorer som påvirker kredittverdigheten. Konsernets mål er at netto rentebærende gjeld over EBITDA siste 12 måneder ikke skal overstige 3,0, og per 30. september 2020 var dette forholdstallet 0.

 

Norske obligasjonslån

Låneavtale
 
Registreringsdokument/
Prospekt
Verdipapirdokument/
Lånebeskrivelse
ISIN NO 0010819261RegistreringsdokumentVerdipapirdokument

Ved å klikke på linkene i tabellen kan du her laste ned låneavtaler, registreringsdokument/prospekt og verdipapirdokument/ lånebeskrivelse i pdf.

 

Vil du snakke med oss om dette?

Jørgen Wiese Porsmyr

Konserndirektør, CFO

M: +47 907 59 058

jorgen-wiese.porsmyr@veidekke.no