Varsling av kritikkverdige forhold

Har du kjennskap til kritikkverdige forhold i Veidekke som bør varsles, finner du nærmere informasjon her.

Avdekke og rette opp kritikkverdige forhold

ANSVAR: Alle ansatte som blir kjent med kritikkverdige forhold.

INNHOLD: Kritikkverdige forhold som skal varsles

Med kritikkverdige forhold menes i denne rutinen brudd på norsk lov og regelverk eller Veidekkes regler og rutiner. Eksempler på kritikkverdige forhold kan være fare for liv og helse, økonomisk utroskap og korrupsjon.

Kritikkverdige forhold skal i utgangspunktet bli løpende avdekket og rettet opp gjennom vårt daglige arbeid og ved bruk av våre øvrige rutiner. Dersom dette likevel ikke fungerer, skal alvorlige forhold varsles i henhold til denne rutinen.

Hvem som skal varsles

Med utgangspunkt i sakens natur avgjør den enkelte selv hvem vedkommende vil varsle. Dette kan være nærmeste leder, personalavdelingen, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten, overordnet ledelse, styret eller eksternt varslingsombud.

Eksternt varslingsombud for Veidekke er:

Advokat Ellen Holager Andenæs og advokat Vegard Aaløkken

Advokatfirma Andenæs Aaløkken Veum DA

Rosenkrantzgaten 4, 0159 Oslo

Telefon 23 10 01 90, telefaks 23 10 01 99

Varsling til det eksterne varslingsombudet kan skje ved e-post til: varsling@aav.no

Eller ved henvendelse til:

  • Advokat Ellen Holager Andenæs, mobil +47 908 71 809,
  • Advokat Vegard Aaløkken, mobil +47 916 94 066, alternativt til
  • Daglig leder Anna Nielsen, mobil +47 970 96 466

Behandling av varsel

Den som mottar et varsel, skal holde varslerens identitet fortrolig. Det kan imidlertid bli nødvendig å oppgi varslerens identitet i den videre behandlingen av saken. Dette skal i så fall avklares med varsleren.

Den som mottar et varsel skal informere det ledernivået vedkommende finner riktig. Den videre behandlingen av varselet bestemmes av vedkommende leder, eventuelt etter samråd med andre lederen finner det riktig å rådføre seg med.

Varsleren skal få tilbakemelding om hvordan saken blir behandlet og hva som ble utfallet.

Den eller de det varsles om, skal så vidt mulig få kjennskap til at det er kommet et varsel og få mulighet til å forklare seg.


REFERANSE:
Arbeidsmiljøloven, §§ 2-4, 2-5 og 3-6

NHOs veileder ”Når sant skal sies