Styrets arbeid

Styret setter mål, fastlegger strategi og budsjetter og bidrar aktivt med kompetanse og erfaring. Etter fastlagte planer foretar styret årlig en gjennomgang av forretningsområdene, og det foreligger en systematisk årsplan for hvilke temaer som skal dekkes på styremøtene.

Det avholdes ni styremøter i løpet av året. Styret arbeider på grunnlag av styreinstruks og evaluerer årlig sitt eget arbeid og sin kompetanse.

Mer om styrets arbeid finnes under eierstyring årsrapport 2017.

Styret arbeider på grunnlag av styreinstruks og evaluerer årlig sitt eget arbeid og sin kompetanse.

Styrets revisjonsutvalg

Styrets revisjonsutvalg er sammensatt av tre aksjeeiervalgte styremedlemmer og arbeider på grunnlag av styregodkjent mandat og instruks. Revisjonsutvalget skal utvikle samarbeidet mellom styret og administrasjonen, og mellom styret og eksternrevisjonen. På vegne av styret skal utvalget fordype seg i og opparbeide innsikt og kunnskap om regnskapsmessige og finansielle forhold samt kontroll og risikostyring i konsernet. Utvalget rapporterer til styret.

Revisjonsutvalget består av av Gro Bakstad (leder), Per Otto Dyb og Hans von Uthmann.

Styrets kompensasjonsutvalg

Styrets kompensasjonsutvalg er sammensatt av tre aksjeeiervalgte styrerepresentanter og arbeider på grunnlag av styregodkjent mandat og instruks. Utvalget legger frem forslag overfor styret om lønn og kompensasjonsordninger for konsernsjefen. I tillegg er utvalget rådgivende overfor konsernsjefen når det gjelder lønn og kompensasjonsordninger for ledelsen. Utvalget rapporterer til styret.

Kompensasjonsutvalget består av Martin Mæland (leder), Ann-Christin Andersen og Hans von Uthmann.

Styrets eiendomsutvalg

Styrets eiendomsutvalg er sammensatt av tre aksjeeiervalgte styrerepresentanter og arbeider på grunnlag av styregodkjent mandat og instruks. Eiendomsutvalget skal gjennomgå alle vesentlige investeringsbeslutninger for å sikre god internkontroll og kontroll ved kjøp av større utbyggingstomter.

Eiendomsutvalget består av Martin Mæland (leder), Ingalill Marie Berglund og Ingolv Høyland