CSR - Samfunnsansvar

Våre beste byggverk og resultater skaper vi i samspill med våre kunder og leverandører. Verdiene våre – profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende – danner grunnlaget for hvordan vi jobber hver eneste dag.

Veidekke legger Norsk anbefaling for god eierstyring og selskapsledelse til grunn for virksomhetsstyringen. Samfunnsansvar på områder som HMS, miljø, etikk og antikorrupsjon er integrert i eierstyringen gjennom mål og strategier, og er forankret i konsernledelse og styre.

Her finnes siste års samfunnsansvarsrapporter.

Veidekkes forretningsfilosofi er å oppnå et verdiskapende samspill mellom kunder, medarbeidere, ledelse og leverandører, og med lokalsamfunnet der vi driver vår virksomhet. Vi søker å balansere økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige hensyn. Derfor er våre mål for HMS likestilt med våre økonomiske mål, og de rapporteres sammen med økonomiske tall til eiere og marked hvert kvartal. Tett samarbeid med underentreprenører er avgjørende for å sikre gode resultater. Medarbeidernes medeierskap og deltakelse i selskapets utvikling kjennetegner vår organisasjon. Samlet gjør dette oss godt rustet til å sikre medarbeidernes kompetanse, sørge for en høy HMS-standard og redusere den negative miljøpåvirkningen av våre produkter og tjenester.

Etiske retningslinjer

Veidekke har klare retningslinjer på dette området og vi jobber kontinuerlig med å styrke dette arbeidet og implementere disse i hele organisasjonen. De etiske retningslinjene hjelper oss å navigere riktig i vårt daglige arbeid i bedriften og med de aktørene vi samhandler med.

Internasjonale standarder

Gjennom en global rammeavtale med Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmannsforbund og IBTU (International Federation of Building and Wood Workers), har Veidekke forpliktet seg til å jobbe for kontinuerlige forbedringer innen områdene arbeidsmiljø, partsforhold, helse- og sikkerhetsstandarder på arbeidsplassen samt ytre miljø. Avtalen innebærer at Veidekke forholder seg aktivt til flere anerkjente internasjonale standarder:

  • ILOs deklarasjon om grunnleggende rettigheter for arbeidstakere. Denne innebærer blant annet konkrete krav til organisasjonsfrihet, rett til å forhandle kollektivt, tiltak mot diskriminering, tvangsarbeid og barnearbeid, arbeid med helse, miljø og sikkerhet og anstendige lønnsvilkår.
     
  • OECDs retningslinjer for multinasjonale konsern. OECD utarbeidet allerede i 1976 retningslinjer for flernasjonale selskapers virksomhet, og har dermed vært en foregangsinstitusjon når det gjelder samfunnsansvar i næringslivet. Veidekkes forpliktelser knytter seg til å bidra til en bærekraftig utvikling gjennom økonomisk, miljømessig og sosial fremgang.
     
  • FNs menneskerettighetskonvensjon. Denne innebærer blant annet at ingen skal diskrimineres på grunn av rase, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse.

 

Etikk og etterlevelse

Veidekke opererer i et geografisk område og i en bransje som i utgangspunktet har høy etisk standard, og redelig har i alle år vært en viktig verdi i Veidekke. Samtidig vet vi at både samfunnet og bransjen utfordres av useriøse aktører. Sosial dumping, økonomiske misligheter og uansvarlig HMS-praksis er utfordringer vi må forholde oss til i deler av bransjen.

Veidekkes etterlevelse av lover, regler og interne verdier avhenger av de valgene alle våre medarbeidere gjør hver eneste dag. Derfor er det viktig for Veidekke at alle identifiserer seg med og forstår de fundamentale verdiene i Veidekkehuset. Opplæring er en sentral del av dette, og vi gjennomfører omfattende utviklings- og opplæringsprogrammer knyttet til etikk og etterlevelse av lover, regler og retningslinjer. Programmene er divisjonstilpasset, med eksempler som reflekterer den hverdagen medarbeiderne i de ulike divisjonene møter. Videre skal alle i Veidekke gjennomføre e-læringskurset "Etiske retningslinjer". E-læringskurset gir både veiledning og øvingsoppgaver i hvordan etiske problemstillinger og dilemmaer skal håndteres.

Etikk er en fast del av introduksjonsprogrammet som alle nyansatte gjennomgår.

Veidekke har en varslingsordning for forhold som kan være brudd på Veidekkes verdier, på lover og regelverk. Alle som blir kjent med kritikkverdige forhold, har rett til og et ansvar for å varsle. Veiledning for hvordan man skal varsle og hvordan saken behandles, er tilgjengelig på våre nettsider.

Korrekt markedsopptreden

Veidekkes grunnverdi «redelighet» krever at vi opptrer på en måte som sikrer sunn konkurranse til beste for våre kunder og for samfunnet. Verken Veidekke, våre medarbeidere eller andre som handler på vegne av Veidekke, skal opptre i strid med konkurranselovgivningen.

Veidekke har derfor utarbeidet retningslinjer for redelig og rettmessig markedsadferd. Retningslinjene gir informasjon om hvilke krav som stilles til vår virksomhet, og hvilke krav Veidekke stiller til seg selv, medarbeidere og samarbeidspartnere. Et grunnprinsipp er at ingen medarbeider alene skal ta stilling i spørsmål der det kan reises tvil om hvorvidt konkurranse overholdes.

Retningslinjene er lett tilgjengelige på intranettsidene, de er tilpasset de ulike landene og virksomhetsområdene vi opererer i, og er supplert med mer detaljerte retningslinjer i hvert enkelt virksomhetsområde. Retningslinjene er integrert i alle relevante styringssystemer med rutiner og kontroll-prosedyrer.

Antikorrupsjon

Veidekke arbeider aktivt for å forhindre korrupsjon. Vi arbeider kontinuerlig med det vi kaller «Compliance-programmet». Dette skal øke bevisstheten og kunnskapen om antikorrupsjon, etterlevelse av lover, regler og retningslinjer. Veidekke deltar også aktivt gjennom bransjeorganisasjonene (BNL, EBA) i et samarbeid med politi og skattemyndigheter for å bekjempe ulovligheter.