Eierstyring og selskapsledelse

Effektiv styring er en overordnet kritisk suksessfaktor for selskapet og en integrert del av forretningsdriften.

En kjernekompetanse i Veidekke er evnen til å planlegge, strukturere, gjennomføre og evaluere byggeprosesser. Effektiv styring er en overordnet kritisk suksessfaktor for selskapet og en integrert del av forretningsdriften.

Med 6-700 prosjekter under arbeid til enhver tid, krever det systematisk rapportering fra hvert prosjekt inn til hvert forretningsområde og derfra videre til konsernledelsen og styret. Rapporteringen skjer ti ganger i året og omhandler både finansielle og ikke-finansielle parametere. Det er fokus på lønnsomhet og risiko knyttet til hvert prosjekt og oppfølging av skader og fravær.

Konsernet styres etter klare finansielle mål. Målene er brutt ned og operasjonalisert på de ulike selskaper, divisjoner og prosjekter. Prosjektene har klare krav til lønnsomhet og kontantstrømmer. Innen entreprenørvirksomheten settes krav til prosjektets resultatmarginer, inklusive finansielle poster. Eiendom er et kapitalintensivt område, og prosjektene måles etter avkastning i forhold til investert kapital.

Ledelsen overvåker kontinuerlig at den samlede prosjektporteføljen har en akseptabel risikoeksponering og et godt grunnlag for lønnsomhet. Ordrereserven er et fast punkt på agendaen i selskapsledelsen, konsernledelsen og i styret. Veidekkes finanspolicy gir retningslinjer for de ulike enhetenes finansaktiviteter. Formålet er å unngå begrense, kontrollere og måle finansiell risiko, fremme kapitalrasjonalisering og optimalisere konsernets finansielle ressurser.

Les mer om
Norsk Anbefaling for Eierstyring og selskapsledelse

Les mer om
Eierstyring og selskapsledelse våre årsrapporter

Vedtekter

Vedtekter for Veidekke ASA

Styrets valgkomite

Personer eller selskaper som eier aksjer i Veidekke ASA kan foreslå kandidater til styret for valgkomiteen. Forslaget må være begrunnet for å bli behandlet.

Aksjeeiere i Veidekke kan foreslå styrekandidater for valgkomiteen til valgkomiteen@veidekke.no

Oversikt representanter i styrets valgkomite.

Planleggingshjulet

Planleggingshjulet Veidekke ASA 

Planleggingshjulet er kjernen i Veidekkes økonomiske og strategiske planlegg. Her defineres en fast agenda gjennom året for utarbeidelse av strategiplaner, budsjetter og løpende oppfølging av virksomhetene. Styringssystemene for de ulike enhetene gir klare regningslinjer for hvordan prosjekter skal gjennomføres med hensyn til kvalitet, fremdrift, kostnadseffektivitet, helse, miljø og sikkerhet. Det er et viktig verktøy for å sikre en felles, høy standard i gjennomføringen av prosjektene.