Risikostyring og internkontroll

Veidekke er en prosjektorganisasjon, og den største risikoen i den finansielle rapporteringen ligger i vurderingen av status og risiko i prosjektene.

Ledelsen overvåker løpende risikoeksponeringen i prosjektporteføljen, og alle prosjekter rapporterer regelmessig om parametere som lønnsomhet, likviditet, risiko, skader, fravær og miljø. Styringssystemene har retningslinjer for risikostyring i tilbud, anbud og prosjektgjennomføring. 

Konsernet har etablert finanspolicy, med retningslinjer for enhetenes finansforvaltning og aktiviteter. Formålet er å begrense finansiell risiko, fremme kapitalrasjonalisering og optimere finansielle ressurser.

I konsernets helhetlige risikobilde inngår også klimarisiko, som kan påvirke operasjonell, finansiell og markedsmessig risiko. Veidekke arbeider med å kartlegge og analysere klimarisiko for alle virksomhetene.

Økonomisk og strategisk planlegging gjennomføres etter en årsplan med faste frister for utarbeidelse av rammedokumenter, strategiplaner og budsjetter samt løpende oppfølging av virksomhetene.

Konsernet styres etter finansielle mål for resultatmargin, kapitalavkastning og kapitalstruktur, som igjen er brutt ned og operasjonalisert i virksomhetene. 

Regnskapet blir avlagt etter gjeldende IFRS-regelverk. Regnskapsmessig informasjon rapporteres gjennom konsernfelles rapporteringssystemer, og en overordnet kontoplan og innebygde kontrollsystemer skal sikre ensartet informasjon. Regnskapsinformasjonen blir konsolidert og kontrollert på flere nivåer i organisasjonen, og eksternrevisjon utfører utvidet kontroll på prosjektnivå. 

Alle som representerer Veidekke har ansvar for å opptre i tråd med kjerneverdiene og innenfor konsernets etiske retningslinjer, som setter rammer for korrekt opptreden og beskriver krav til praksis for antikorrupsjon, helse, sikkerhet og arbeidsmiljø, ytre miljø, sosial dumping og rettmessig markedsadferd. Konsernet organiserer opplæring og trening for å hjelpe organisasjonen med å håndtere komplekse konkurranserettslige og etiske problemstillinger. Veidekke har regler for varsling av kritikkverdige forhold i selskapet, og det er etablert eksternt varslingsombud.