Likebehandling av aksjeeiere

Veidekke har som prinsipp å behandle alle aksjeeiere likt. Hver aksje har én stemme på generalforsamlingen. Det tilstrebes å gi nåværende aksjeeiere fortrinnsrett ved kapitalutvidelser. Styremedlemmers plikt til å opplyse styret om mulige interessekonflikter er nedfelt i styreinstruksen. Konsernet følger Oslo Børs’ innsideregler og handlerestriksjoner. 

Veidekke ser verdi i at ansatte eier aksjer og tilstreber hvert år å gi alle ansatte tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet til rabattert kurs.