Klimapåvirkning

Veidekke vil være pådriver for bærekraft i egen bransje og i by- og samfunnsutviklingen og arbeider for å redusere klimabelastningene gjennom hele verdikjeden for bygg og anlegg. Konsernet har satt mål for omfattende reduksjon av egne klimagassutslipp og ønsker over tid helt å fase ut fossile brensler.

Disse ambisjonene er nedfelt i Veidekkes miljøpolicy, som innebærer at konsernet:

 • skal drive virksomheten i samsvar med Parisavtalen
 • har integrert miljøaspektet i all virksomhet
 • tilbyr miljøkompetanse som gir kunden merverdi
 • har oversikt over miljøbelastning fra virksomheten, for å kunne redusere belastningen
 • stiller miljø- og klimakrav til samarbeidspartnere
 • bidrar utover egen bedrift; i bransjeorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner, forskning og utvikling og i samspill med myndigheter og politikere


Hvordan klimaendringer påvirker Veidekke (klimarisiko)

Klimaendringene og samfunnets respons på dem medfører økt finansiell risiko, både som følge av fysiske skader og av endrede rammevilkår. Med høy kompetanse og en god grønn portefølje, kan Veidekke være i forkant av lovendringer, proaktivt tilpasse virksomheten og tiltrekke kunder som er særlig opptatt av klima og miljø. 

I 2019 kartla Veidekke klimarisiko for industrivirksomheten. Slik innsikt får en viktig rolle i konsernets risikovurderinger og strategiske planlegging fremover, og tilsvarende kartlegginger skal nå gjennomføres for de øvrige forretningsområdene. 

 

Klimapåvirkning
Elektrisk gravemaskin på Langøyene i Oslo.

Hvordan Veidekke påvirker klimaet

Reduksjon av klimagassutslipp fra virksomhetens energiforbruk

Veidekke har satt mål om å redusere klimagassutslippene fra egen virksomhet med 50 % innen 2030 og 90 % innen 2050. Referanseår for måloppnåelse er 2013, og målene ses i forhold til endring i verdiskaping. Vi arbeider nå med å analysere hvilke tiltak som må til for å nå 2030-målet.

Fra 2018 til 2019 gikk utslippene fra Veidekkes egen virksomhet ned med 4 %, til 113 283 tonn CO2, mens utslipp per omsatt NOK 1 000 ble redusert med 12 %, til 2,9 kg CO2. Industrivirksomheten (primært asfaltproduksjonen) står for 53 % av totale klimagassutslipp fra Veidekkes egen virksomhet. 

Noen av tiltakene for å redusere energiforbruk og klimagassutslipp er: 

 • Fossilfrie byggeplasser 
 • Elektrifisering av maskiner og kjøretøy
 • Fornybare energibærere i asfaltproduksjon
 • Høyere andel lavtemperaturasfalt
 • Gjenbruk av asfalt 
 • Reduksjon av utslipp i andre deler av verdikjeden
 • Mobilitetsløsninger

 

Ansvarlig materialbruk og miljøvennlige produkter

Blant tiltakene for å sikre ansvarlig utnyttelse av materialer og mer miljøvennlige produkter er:

 • Miljøsertifisering 
 • Tre som byggemateriale 
 • Ny type lavkarbonbetong 
 • Samarbeid om sirkulære løsninger

 

Helse og sikkerhet

Kompetanse

Seriøsitet

Klimapåvirkning

Produktivitet

Fornøyde kunder

Vil du snakke med oss om dette?

Catharina Bjerke

Bærekraftsdirektør, Veidekke ASA

T: +47 21 05 50 00

catharina.bjerke@veidekke.no