Seriøsitet

Seriøsitet viser til faktorer som kan påvirke Veidekkes troverdighet. Eksempler er etterlevelse av samfunnets normer og regler, etikk, antikorrupsjon og compliance, samt bransjestandarder og forventninger fra kunder. Veidekke bidrar også i bransjesamarbeid på disse feltene.

Å bryte seriøsitetsnormer og -regler kan få store følger for økonomi og omdømme. Alle vurderinger og prosesser i Veidekke skal etterleve gjeldende lover og regler samt selskapets egne verdier, rutiner og policies. Dette overvåkes av konsernets compliance-funksjon og styres gjennom prekvalifisering av leverandører, avtaler med eksterne og opplæring av ansatte. Compliance-funksjonen bistår med å få på plass systemer og aktiviteter som reduserer risikoen for lov- og regelbrudd. Ved hjelp av ISO-revisjoner, påsekontroller, compliance-tester og et omfattende avvikshåndteringssystem kan Veidekke evaluere hvor effektive internkontrollsystemene er og kontinuerlig forbedre dem. 

Compliance-funksjonen utarbeider risikobaserte årsplaner for compliance, gjør årlige vurderinger av selskapets compliance-risiko, overvåker og identifiserer relevante lov- og regelendringer og sørger for at disse kommuniseres internt i Veidekke. Compliance-funksjonen drifter også varslingskanalen som skal fange opp og følge opp avvik fra krav og regelverk. I tråd med arbeidsmiljøloven er det etablert rutiner for varsling og for hvordan et varsel skal behandles. Både Veidekkes ansatte, ansatte hos underentreprenører og publikum kan varsle gjennom varslingskanalen.Virksomhetssystemene bygger på Veidekkes kultur og verdigrunnlag, der bærebjelkene er å være involverende og menneskeorientert. Involverende planlegging er Veidekkes arbeidsform, og verdigrunnlaget – å være profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende – skal fremgå tydelig av konsernets arbeid.

Se Veidekkes etiske retningslinjer.

 

Helse og sikkerhet

Kompetanse

Seriøsitet

Klimapåvirkning

Produktivitet

Fornøyde kunder

Vil du snakke med oss om dette?

Catharina Bjerke

Bærekraftsdirektør, Veidekke ASA

T: +47 21 05 50 00

catharina.bjerke@veidekke.no