Bærekraft

Bærekraft

Bærekraft medfører ansvar, risiko og forretnings-muligheter. Veidekke arbeider systematisk med bærekraft gjennom hele verdikjeden.

Bærekraft har en stadig viktigere rolle i Veidekkes strategier og prosesser, incentiver og finansielle instrumenter og favner hele bredden av ESG-temaer:

• Miljø: Klimautslipp, klimarisiko og andre miljøfaktorer
• Sosialt: Menneskerettigheter, likestilling, kompetanseutvikling, sykefravær og skader
• Styring: Risikostyring, leverandøroppfølging, korrupsjonsrisiko, varsling, rapporteringsstandard, styrets rolle i ESG-oppfølging og strategiske ESG-muligheter


Veidekke har satt kvantitative mål på flere områder, med særlig oppmerksomhet på å:

• redusere klimagassutslipp i samsvar med Parisavtalen og oppnå klimanøytralitet innen 2045
• unngå alvorlige skader og redusere antall skader totalt
• øke mangfoldet i virksomheten

Styring og ansvar

Bærekraft er integrert i konsernets strategi og i alle deler av Veidekkes styringssystemer. Det øverste ansvaret har konsernets styre, og i det daglige forvaltes dette ansvaret av konsernledelsen.

Vesentlige temaer

Bærekraftarbeidet tar utgangspunkt i siste vesentlighetsanalyse, som ser på hvilke muligheter og risikoer Veidekke står overfor, og hva våre viktigste interessenter er opptatt av. Analysen blir gjennomført i samsvar med rammeverket fra GRI (Global Reporting Initiative). De vesentlige temaene peker også mot hvilke av FNs 17 bærekraftmål Veidekke kan bidra mest til å nå. Ut fra vesentlighetsanalysen blir det satt konkrete mål for bærekraftarbeidet.

Veidekkes vesentlige temaer

Catharina Bjerke

Bærekraftsdirektør, Veidekke ASA