Aksjer til ansatte (Norge)

Veidekke tilbyr alle ansatte å kjøpe aksjer i selskapet til rabattert pris. Bestillingsperioden er 16. - 23. november 2018.

For å benytte deg av tilbudet i 2018, må du være fast ansatt i Veidekke ASA eller datterselskaper per 1. oktober 2018. Aksjer du kjøper gjennom dette tilbudet er berettiget til utbytte fra og med regnskapsåret 2018, og eventuelt utbytte for 2018 blir utbetalt i mai 2019.

 

Ta meg til bestillingsskjemaet

 

Om aksjekampanjen

Om Veidekkeaksjen

Om aksjer og skatt

Ofte stilte spørsmål

Bestilling

 

'Om aksjekampanjen

Hvor mange aksjer kan du kjøpe?

Hver ansatt kan kjøpe fra 50 til 1500 aksjer.

Pris per aksje

Prisen per aksje er den volumveide gjennomsnittskursen i bestillingsperioden minus rabatt. Nøyaktig pris per aksje er derfor først klar når bestillingsperioden er over. Volumveid gjennomsnittskurs beregnes ut fra alle ordinære handler i Veidekke-aksjen på Oslo Børs i bestillingsperioden. Du kan følge aksjekursen til enhver tid på veidekke.com.

 

Velg mellom to tilbud

Tilbud A:
30 % rabatt på gjennomsnittlig børskurs i bestillingsperioden.


Tilbud B:
20 % rabatt på gjennomsnittlig børskurs i bestillingsperioden. Hvis du benytter tilbud B, betales aksjene med et rentefritt lån fra Veidekke på inntil kr 58 130 (som tilsvarer 3/5 G). Lånet betaler du tilbake som trekk i lønn gjennom 2019.

Det er ikke mulig å kombinere tilbud A og B. Informasjon om betaling følger nedenfor.

 

Slik bestiller du

Aksjer bestilles i perioden 16.–23. november 2018, og bestillingen er bindende.

For å bestille aksjer går du til bestillingsskjemaet nederst på denne siden.

For å kunne bestille aksjer trenger du en VPS-konto (se nedenfor), og når du skal bestille aksjene må du ha VPS-kontonummeret ditt for hånden. Når du har sendt bestillingen, vil du få bekreftelse på epost. Bestillingssiden stenger fredag 23. november kl. 23.59.

 

Slik betaler du

Tilbud A: Kjøpesummen trekkes fra bankkontoen du har oppgitt torsdag 13. desember 2018.

Tilbud B: Aksjene delfinansieres gjennom rentefritt lån fra Veidekke, og lånet tilbakebetales gjennom trekk i lønn over 12 måneder fra januar 2019.

Hvis du handler aksjer for mer enn det maksimale lånebeløpet på kr 58 130, blir det overskytende beløpet trukket fra bankkontoen du har oppgitt torsdag 13. desember 2018. Aksjene blir overført i slutten av desember.

Hvis du ikke har betalt beløpet du skylder innen forfallsdatoen, vil kjøpet bli annullert.

Ved å bekrefte bestillingen aksepterer du at Veidekke kan dekke inn beløpet du skylder ved å trekke i lønn og feriepenger eller ved å tvangsinndrive kravet dersom det misligholdes, jf. tvangslovens §7-2.

Hvis den løpende betalingsforpliktelsen (altså lønnstrekket) misligholdes, har du plikt til å betale resten av lånebeløpet kontant. Hvis du ikke betaler, kan beløpet tvangsinndrives, jf. tvangslovens §7-2.

 

Bindingstid

Aksjer kjøpt gjennom Veidekkes aksjeprogram for ansatte har to års bindingstid. Det betyr at du ikke kan flytte eller selge aksjene før 1. desember 2020.

Bindingstiden er med på å understreke at hensikten med dette tilbudet er å gi mulighet til å ta del i selskapets langsiktige verdiskaping.

Bindingstiden har også betydning for skatteberegningen. Rabatten på 30 % (Tilbud A) eller 20 % (Tilbud B) av aksjeprisen er gitt under forutsetning av to års bindingstid, og hvis bindingstiden brytes skal en andel av den skattefrie delen av rabatten du fikk da du kjøpte aksjene innberettes som lønn.

 

Tildeling av aksjer

Samlet rabatt er i år satt til maksimalt 27,1 millioner kroner, som tilsvarer om lag 1 million aksjer.

Hvor mange aksjer som til slutt vil inngå i tilbudet avhenger av aksjekursen i bestillingsperioden og av hvor mange som velger hhv. Tilbud A og Tilbud B.

Hvis det blir bestilt flere aksjer enn antallet som er satt av, vil det blir gjort en avkortning av bestillingene, der de største bestillingene blir redusert mest.

Hvis du har lagt inn bestilling på et egenvalgt antall aksjer, blir antallet i første omgang rundet ned til nærmeste forhåndsbestemte kategori og deretter forkortet etter samme formel som de øvrige bestillingene.

Alle som bestiller aksjer vil i desember motta en epost med sluttseddel for handelen. Der vil det fremgå hvor mange aksjer du har fått tildelt, og hva du skal betale.

 

VPS og kontofører

Aksjene du kjøper blir registrert i Verdipapirsentralen (VPS) i Norge, mens melding om at aksjene er overført vil komme fra Nordea.

Du bestemmer selv hvilken VPS-konto aksjene skal overføres til, og VPS-kontonummeret må oppgis ved bestilling.

Hvis du ikke allerede har en VPS-konto, må du altså opprette en i banken din før du bestiller aksjene. Kundeforhold og kostnader knyttet til VPS-kontoen håndterer du selv.

Ved årsskiftet sender Verdipapirsentralen ut årsoppgave som viser aksjenes markedsverdi, likningsverdi og annen informasjon som angår skattemeldingen din. For å sikre at årsoppgaven kommer frem, må du huske å melde fra til kontofører hvis du endrer adresse.

 

Avslutning av arbeidsforhold i låneperioden

Hvis du slutter i Veidekke før det rentefrie lånet er tilbakebetalt, må du betale inn restbeløpet til Veidekke før du slutter. Ta kontakt med lønnsavdelingen for å avtale oppgjør.

Restlån kan gjøres opp på to måter:

  1. Hele restbeløpet trekkes fra siste lønning eller fra opptjente feriepenger.
  2. Kontant innbetaling; kontakt lønnsavdelingen for å få betalingsinformasjon.

Ved mislighold gjelder regelen om tvangsinndrivelse vi beskrev i avsnittet «Slik betaler du».

'Om Veidekke-aksjen

Kursutvikling og risiko

Aksjer svinger i verdi. Over tid gir aksjekursen et godt uttrykk for verdien og utviklingen i selskapet, men på kort sikt kan kursen variere betydelig. Til nå i 2018 har kursen på Veidekke-aksjen variert med ca. kr 20, og i de ti siste årene har kursen variert mellom et bunnpunkt på kr 17 høsten 2008 til et toppunkt på kr 129 høsten 2016. Selv om du tenker langsiktig når du investerer i aksjer, må du uansett vurdere hvilken risiko du kan og vil ta.

 

Aksjeutbytte

Veidekke har vedtatt at minimum halvparten av selskapets årsresultat skal utbetales som utbytte. Utbytte for regnskapsåret 2017 ble utbetalt i mai 2018 og utgjorde kr 5 per aksje, eller 61 % av årsresultatet. Aksjer du kjøper i denne høstens tilbud gir deg rett til eventuelt utbytte for regnskapsåret 2018, som blir utbetalt i mai 2019.

Veidekkes aksjeutbytte blir utbetalt gjennom Nordea. Som aksjonær har du selv ansvar for at rett bankkonto er knyttet til dine VPS-konti, slik at eventuelt utbytte blir utbetalt til riktig konto. For å unngå forsinkelser må du huske å melde fra til din kontofører dersom du bytter bank eller bankkonto.

 

Salg av aksjer

Hvis du vil selge aksjene, kontakter du din kontofører. Men husk at aksjene du kjøper gjennom dette tilbudet har en bindingstid på to år og derfor ikke kan selges før tidligst 1. desember 2020.

 

Andre opplysninger

Veidekkes vedtekter, generalforsamlingsprotokoll, samt års- og kvartalsrapporter er tilgjengelige på veidekke.com.

'Om aksjer og skatt

Nedenfor gjør vi rede for skatteregler som gjelder når du kjøper aksjer med rabatt og mottar utbytte for aksjer. Vi har også laget regneeksempler som illustrerer beregning av skatt for rabatt for aksjer og for aksjeutbytte. Eksemplene bygger på skatteregler for kalenderåret 2018 og tar ikke hensyn til bruk av aksjesparekonto.

 

Skatt på aksjerabatt

  • Eksempelet under tar utgangspunkt i aksjer kjøpt med 20 % rabatt, ut fra en tenkt kurs kr 100 før rabatt, samt fradrag for to års bindingstid på aksjene.
  • Skatt på aksjerabatt beregnes med utgangspunkt i inngangsverdi per aksje. Inngangsverdien er lik gjennomsnittskursen i bestillingsperioden minus effekten av to års bindingstid.
  • Rabatt er differansen mellom inngangsverdien og kjøpesummen, som er prisen den ansatte faktisk betaler for aksjene.
  • Du kan få inntil 20 % rabatt på aksjekjøp fra arbeidsgiver uten å skattes for det, men det skattefrie beløpet er avgrenset til maksimalt kr 3 000 per kalenderår. Rabatt utover dette er skattepliktig.
  • For deg som tjener inntil kr 598 050 er marginalskatten på aksjerabatt satt til 34,5 %. Hvis du tjener mellom kr 598 051 og kr 962 050 skal du betale 43,6 % i marginalskatt. Hvis lønnen din overstiger kr 962 051, er marginalskatten 46,6 %.

Regneeksempel:

Beregning av skatt på aksjerabatt ved kjøp av 1 000 aksjer a kr 100 med 20 % rabatt

Verdi av aksjene før rabatt (1 000 aksjer x kr 100)kr 100 000
Fradrag for to års binding (1 000 aksjer x kr 12,89)        kr 12 890
Inngangsverdi (1 000 aksjer x kr 87,11)kr 87 110
Kjøpesum (1 000 aksjer x kr 80,00)kr 80 000
Skattepliktig rabatt (1 000 aksjer x kr 7,11)kr 7 110
Hvorav skattefri rabattkr 3 000
Lønnsinnberettet rabattkr 4 110
Skatt på rabatt (46,6 %)kr 1 915

 

Med dagens skatteregler slår skatteplikten ulikt ut for ansatte i Veidekke ASA og ansatte i datterselskaper. Reglene over gjelder for ansatte i Veidekke ASA og i selskaper der Veidekke eier mer enn 90 % av aksjene. Hvis du er ansatt i et selskap der Veidekke eier mindre enn 90 % av aksjene, vil du måtte betale skatt av hele rabatten. Rabatten blir innberettet som lønn i desember 2018.

 

Skatt på aksjeutbytte

  • Eksempelet tar utgangspunkt i tallene ovenfor samt utbytte på kr 5,00 per aksje.
  • Utbytte utover skjermingsfradraget blir beskattet som alminnelig inntekt. I eksempelet under er gjeldende skattesats på utbytte for 2018 brukt (30,60 %). Denne satsen er foreslått i statsbudsjettet for 2019 å økes til 31,68%. Skjermingsfradraget skal tilsvare en helt risikofri avkastning, på linje med høyrentebankkonto, og er satt til inngangsverdi multiplisert med skjermingsrenten. Skjermingsrenten fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig tre-måneders rente på statskasseveksler etter skatt. Skjermingsrenten for 2018 vil bli fastsatt i januar 2019, basert på gjennomsnittet for 2018.

Regneeksempel

Beregning av skatt på aksjeutbytte

Skjermingsgrunnlag (1 000 aksjer x kr 87,11)kr 87 110
Utbytte (1 000 aksjer x kr 5,00)kr 5 000
Skjermingsfradrag (estimert skjermingsrente 0,7 %)        kr 610
Skattepliktig utbyttekr 4 390
Skatt på utbytte (30,60 %)kr 1 343

 

Formuesbeskatning

Børsnoterte aksjer blir per 31.12.2018 verdsatt til 80 % av kursverdien. Formuesskatten for inntektsåret 2018 utgjør inntil 0,85 %.

 

Skatt på rentefordel

For lånebeløpet i dette aksjetilbudet er fordelen ved rentefritt lån fra arbeidsgiver ikke skattepliktig.

 

Skatt ved salg av aksjer

Gevinst ved salg av aksjer er skattepliktig uansett hvor lenge du eier dem, og rett til fradrag for eventuelt tap gjelder også uansett eiertid. Gevinst eller tap inngår i beregningsgrunnlaget for alminnelig inntekt (som skattlegges med 30,60 % for inntektsåret 2018). Gevinst eller tap beregnes som forskjellen mellom salgskurs og inngangsverdien, altså gjennomsnittskurs i bestillingsperioden minus verdien av to års bindingstid.

'Ofte stilte spørsmål

Hvor finner jeg informasjon om aksjene mine?

Du kan logge deg inn med BankID på VPS Investortjenester

Her ser du hvilken VPS-konto aksjene dine er plassert i, samt antall aksjer, inngangsverdi og bindingstid.

 

Når kan jeg selge aksjer?

Aksjene kjøpt gjennom dette tilbudet har to års bindingstid og kan ikke selges før 1. desember 2020.

Oversikt over bindingstid for aksjene dine finner du ved å logge deg inn med BankID på VPS Investortjenester

Når du har logget inn, trykker du på tannhjulet øverst til høyre (med ditt navn). Velg så «konto og rettigheter». Velg den VPS-kontoen du ønsker å se rettighetene for. Her vil bindingstiden for aksjene dine fremgå. (NB. Tilgjengelig i slutten av desember 2018)

 

Hvordan selger jeg aksjene mine?

Hvis du vil selge aksjene dine, tar du selv kontakt med din kontofører. Men aksjer kjøpt gjennom dette tilbudet kan altså ikke selges før 1. desember 2020.

 

'Ta meg til bestillingsskjema

Bestillingsskjemaet åpner 16. november

 

Viktig!
Ved bestilling av aksjer du oppgi hvilken VPS-konto aksjene skal settes inn på.

Direktelink til VPS Investortjenester

Steg for steg beskrivelse av innlogging VPS Investortjenester

 

 

 

Om du har spørsmål
Camilla Nordvold
aksjertilansatte@veidekke.no
Telefon: +47 92 82 09 88

Aksjesiden på Intra