Aksjeeierinformasjon

Kontofører

Nordea Bank Norge ASA
Issuer Services
Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo
Tlf: +47 22 48 62 62 Fax: +47 22 48 63 49

Generalforsamling

Veidekke avholdt ordinær generalforsamling tirsdag 10. mai 2016 kl. 1700.

2016: Protokoll: Generalforsamling 10. mai 2016.

2016: Innkalling: Generalforsamling 10. mai 2016.

Veidekke tilstreber å legge til rette for at flest mulig aksjeeiere kan utøve sine rettigheter ved å delta i generalforsamlingen og at generalforsamlingen blir en effektiv møteplass for aksjeeiere og styret. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i mai.

Innkalling og saksdokumenter sendes ut senest tre uker på forhånd, og legges ut på denne siden senest tre uker før generalforsamlingen avholdes. Påmeldingen skjer via skriftlig tilbakemelding, telefaks eller internett, og påmeldingsfristen er satt til to virkedager før generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å møte, blir gitt mulighet til å stemme ved fullmektig. Fullmaktserklæring som kan benyttes, følger innkallingen til generalforsamlingen.

Styret, valgkomiteen og revisor er til stede på generalforsamlingen. Dessuten deltar selskapets ledelse. Normalt er det styrets leder som åpner generalforsamlingen og reiser spørsmål til generalforsamlingen om det er forslag til møteleder. Dersom det ikke fremmes forslag fra generalforsamlingen, er praksis at styreleder foreslår seg selv som møteleder.

Spørsmål til generalforsamlingen

Aksjonærer som ønsker å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen må melde dette skriftlig til selskapet senest syv dager før frist for innkalling til generalforsamling, sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen.

Tidligere protokoller

2015: Protokoll: Generalforsamling 5. mai 2015

2014: Protokoll: Generalforsamling 7. mai 2014

2013: Protokoll: Generalforsamling 6. mai 2013 
 

Vedtekter

Vedtekter for Veidekke ASA

 

Forslag til styrets valgkomité

Selskapets valgkomité består av representanter for ulike aksjeeiere eller aksjeeiergrupper og velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen legger frem sitt forslag overfor generalforsamlingen. Siden Veidekke har betydelig virksomhet i Skandinavia, legges det vekt på at det er representanter fra alle tre land i selskapets ledelse og styrende organer.

Personer eller selskaper som eier aksjer i Veidekke ASA kan foreslå kandidater til styret for valgkomiteen. Forslaget må være begrunnet for å bli behandlet.

Aksjeeiere i Veidekke kan foreslå styrekandidater for valgkomiteen på valgkomiteen@veidekke.no

Vil du snakke med oss om dette?

Jørgen Michelet

Senior Vice President Finance

T: +47 21 05 50 00 M: +47 917 43 856

jorgen.michelet@veidekke.no